Тарас вічний і величний

(до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченко)В історії світової культури є безсмертні імена. До них належить і ім’я великого сина українського народу, геніального поета, художника і мислителя Тараса Григоровича Шевченка, 200-річчя з дня народження якого відзначається у 2014 році. Своїми пристрасними творами, палкою любов’ю до України, незламною вірою у світле майбутнє людства Т. Г. Шевченко здобув всесвітню славу.

Публікації, які висвітлюють життєвий та творчий шлях великого українського поета та наявні у НТБ ХНЕУ ім. Семена Кузнеця представлені цією віртуальною виставкою.


Касіян В., Пророк:[Літ.-мистец. есе]/іл. В. Касіяна; есе Я.П. Гояна; ред. О.Г. Гоян.– К.:Веселка, 2006.– 430 с.:іл.; Фотогр.– (Бібліотека Шевченківського комітету)
Книга «Пророк» унікальна в українському книговиданні, національному мистецтві і шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу – Шевченкіана Василя Косіяна, щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченко.Дзюба, І. Тарас Шевченко / І. Дзюба ; редкол.: В. Литвин (голова), М. Жулинський [та ін.]; під заг. ред. В.А. Смолія. - К. : Альтернативи, 2005. - 702 с. : іл. - (Особистість і доба)
Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.
Тарас Шевченко. Документи і матеріали 1814-1963 / Архівне упр. при Раді міністрів УРСР. - К. : Політвидав, 1963. - 566 с. : іл., портр.
У збірнику «Тарас Шевченко. Документи і матеріали», що вийшов до 150-річчя з дня народження поета, документально висвітлюються основні віхи життя і творчої діяльності Кобзаря, переслідування його царською владою, та поширення його творів і вшанування його пам’яті у наш час.
Анісов, В. Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка / В. Анісов, Є. Середа. - 2-е вид., випр. тадоп. - К. : Дніпро, 1976. - 392 с. : портр., ил.
У книзі подаються події і факти з життя та діяльності великого українського поета, демократа Т. Г. Шевченка. Кожна дата обґрунтовується відповідними документальними, архівними чи дослідницькими джерелами. Книга розрахована на літературознавців, викладачів, бібліотекарів, студентів.
Франко, І. Шевченкознавчі студії / І. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. - Львів : Світ, 2005. - 472 с. - Вступ М. Гнатюка; коментарі с. 407 - 469.
У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років ХІХ ст. до перших десятиліть ХХ ст. в українських, польських , німецьких та ін.. виданнях: Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в український і світовій літературі.
Хинкулов, Л. Тарас Шевченко : биография / Л. Хинкулов. - М. : Госиздатхудож. лит., 1960. - 542 с. : портр.
Биография великого украинского поэта, геніального певца нужд и стремлений свого народа Тараса Григорьевича Шевченко содержит много интересного и по учительного для читателя. Рассказать о жизни Шевченко, о егоэпохе и его современниках стремился автор настоящей книги. В ней нет ни капли вымысла, все основано на архивных документах, письмах, мемуарах.
Хоткевич, Г. Тарасик :бібліогр. тетралогія. Кн. 1 / Г. Хоткевич. - Х. :Балаклійщина, 2002. - 591 с.
Художня біографія дитячих років життя Тараса Григоровича Шевченка. Частина репресованої за часів радянської влади тетралогії «Тарасик»: дитячі літа, «Тарас»: юність та молодість «Тарас Григорович»: зрілість і «Шевченко»: останній період життя митця. Для молоді середнього і старшого шкільного віку, студентів навчальних закладів, викладачів, широкого кола читачів.
Чанін, С. В. Великий рід великої людини : науково-популярнийнарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. - К. : Елібре, 2008. - 159 с. : іл., фот.
У цій книзі, використовуючи документальні та мемуарні джерела, автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень.
Меншиков, І. І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І. І. Меншиков, Н. В. Підмогильна. - 2-ге вид., доп. - К. : Дирекція ФВД, 2008. - 211 с. - Дод.: с. 151-210.

У словнику зафіксовано слова, які вказують на ознаки, властивості, якості предметів та явищ, які позначають ці предмети та явища. Таким чином, зібрано компоненти атрибутивних конструкцій, безпосередньо і опосередковано використаних в поезіях Т. Г. Шевченка.
Мовчанюк, В. П.Медитативна лірика Т.Г. Шевченка : АН України.Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка / В. П. Мовчанюк. - К. :Наукова думка, 1993. - 146 с.
Медитативні вірші Т. Шевченка розглядаються у монографії як жанровий різновид його лірики та суттєва особливість його творчості взагалі. Досліджується поетичне мислення та світовідчуття Шевченка, еволюція його творчої самосвідомості , становлення поетичних форм. Медитативна лірика Кобзаря розглядається на тлі жанрово-стильового розвитку європейської поезії , починаючи з ХVІІІ ст.., коли медитативна лірика формується у своїх основних типологічних рисах в контексті поезії. Для літературознавців, викладачів, студентів.
Ковтун, Ю. Кохані жінки Шевченка. Тарасові музи / Ю. Ковтун. - К. : Україна, 2004. - 206 с. : іл. - Бібліогр.: с. 204-205.

У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета, художника на створення геніальних поезій і невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. Видання розраховане на широко коло читачів.